Положення про НТР

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

Відкритого  акціонерного  товариства

“Укртелеком” Сумської філії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Науково-технічна рада (НТР) створена на підставі положень Статуту ВАТ «Укртелеком», Положення про  Сумську філію,  затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ „Укртелеком”(протокол від 16 квітня 2004року №3) та Положення про НТР ВАТ «Укртелеком», затвердженого наказом ВАТ «Укртелеком» від 10.04.04 №139.

.2. Науково-технічну раду очолює заступник директора з технічних питань.

1.3. До складу НТР входять висококваліфіковані спеціалісти структурних підрозділів філії та інших організацій за їх згодою.

1.4. Персональний склад НТР затверджується наказом директора.

1.5. Секретар ради НТР призначається Головою НТР з числа осіб, які входять до складу ради, забезпечує ведення поточної оперативної роботи.

2. Завдання і функції Науково-технічної ради

2.1. Розгляд концепцій, програм та пропозицій з перспективних напрямків розвитку у сфері мереж філії, визначення науково-технічної політики Сумської філії ВАТ „Укртелеком”.

2.2. Розгляд генеральних та річних планів розвитку телекомунікаційних мереж філії щодо відповідності їх вимогам Концепції розвитку ВАТ „Укртелеком”.

2.3.Організація розробки телекомунікацій, перспективних схем розвитку телекомунікаційних програм впровадження на телекомунікаційних мережах філії новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, передових технологій та сучасних технічних засобів телекомунікацій.

2.4. Підготовка рекомендацій щодо:

2.4.1. Введення в експлуатацію нової вітчизняної та зарубіжної техніки, підвищення ефективності використання обладнання.

2.4.2. Розробки та впровадження правил, стандартів, нових послуг, технологій та технічних засобів телекомунікацій з метою підвищення ефективності діяльності ВАТ „Укртелеком”.

2.4.3.Підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж, метрологічного забезпечення, удосконалення експлуатації технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку.

2.4.4.Удосконалення форм і методів управління.

2.4.5.Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників філії.

2.4.6.Забезпечення готовності персоналу та технічних засобів телекомунікацій до роботи в умовах надзвичайного стану, а також технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

2.5. Розгляд планів і звітів щодо проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються на замовлення філії, заслуховування та обговорення доповідей про виконання основних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та підготовка відгуків на них.

2.6. Заслуховування та обговорювання доповідей, які готуються на засідання НТР ВАТ „Укртелеком”.

2.7. Організація взаємодії з НТР ВАТ „Укртелеком”.

3. Порядок роботи Науково-технічної ради

3.1. НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій від членів Науково-технічної ради і центрів філії. План робот розглядається на НТР та затверджується директором філії.

3.2. Питання порядку денного засідання НТР визначаються відповідного до річного плану роботи НТР. Окремі питання що виникають у процесі діяльності філії і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР, або призначене позапланове засідання НТР.

3.3. Підготовлені доповідачами матеріали для розгляду на засіданні НТР (тези доповідей, графіки, таблиці, проекти рішень та ін.) подаються опонентам та секретарю ради для узагальнення за 15 днів до засідання НТР.

3.4. Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні НТР з питань, які не входять до плану робот НТР, надаються опонентам і секретареві не пізніше ніж за 3 дні до засідання НТР.

3.5. На засідання НТР можуть бути запрошені відповідні спеціалісти структурних підрозділів філії, інших організацій.

3.6. Про час і порядок денний засідання НТР її членам, а також доповідачам та опонентам повідомляється персонально за 4 дні до засідання НТР.

3.7. Підготовка технічних засобів для демонстрації матеріалів на засіданнях НТР, узгодження місця проведення засідання, інші організаційні заходи здійснюються під керівництвом секретаря НТР. Відповідні структурні підрозділи повинні надавати йому підтримку у вирішенні організаційних питань.

3.8. НТР має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня половина її складу. Рішення НТР ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю членів НТР, присутніх на засіданні.

3.9. Кожне засідання НТР протоколюється секретарем. Протягом 15 днів після засідання секретар складає друкований варіант протоколу засідання, який затверджує Голова НТР.

3.10. Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх директором.

4. Права та обов'язки керівництва НТР

4.1. Голова НТР діє від імені Науково-технічної ради на підставі цього Положення.

4.2. Голова НТР зобов'язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, покладених на НТР та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію роботи НТР.

4.3. За відсутності Голови НТР його права та обов’язки покладаються на заступника.

4.4. Секретар НТР здійснює організаційну роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів НТР матеріалами до засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень НТР, готує річні звіти про діяльністьСумська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2